Съобщение

Написана от Super User

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

              Кметство Черноморец, съобщава че във връзка с последни изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на малки лични стопанства се задължават да регистрират животновъдния си обектлично стопанство чрез подаване на Заявление по образец до кмета на населеното място срока е 30.06.2020г.

Регистрацията е безплатна и безсрочна!

Собствениците имат право да отглеждат за лични нужди следния брой животни: - До 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- До 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- До 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- До 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- До 10 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- До 50 възрастни птици независимо от вида;
- До 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

ВАЖНО! Лицата, получили обезщетение от 300 лв . и декларирали, че няма да отглеждат свине за период от 12 месеца, ще имат право да населят животновъдните обекти след 01 септември 2020 г.
Изискванията към личните стопанства са облекчени. Същите са посочени в Заявлението за регистрация на животновъден обект. При неизпълнение на задължението, стопаните ще бъдат санкционирани!!!

Подробна информация може да получите в Кметство Черноморец.

Образец на Заявление

Категория: