Социални дейности

Домашен социален патронаж

Неговата основна задача е да осигурява подкрепа за възрастни и самотни хора, които нямат възможност сами да се грижат за себе си. Такава подкрепа могат да получат мъжете над 60 години и жените над 55 г., както и военноинвалиди, хора с първа и втора степен на увреждания и млади в неравностойно положение.

Домашният социален патронаж е разкрит февруари 1989 г. с решение на Общински съвет – Созопол. Социална услуга– свързана с доставка на храна по домовете и грижа в семейна среда, оказвана от лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Услугата „ Домашен помощник“ се предоставя на потребители от гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Зидарово. Източник на финансирането на услугата е Общинския бюджет.
Йорданка Димитрова -Ръководител – тел.0550/2 57 18.

Детска млечна кухня

Детската млечна кухня е открита на 01.04.2011 г.
Местоположение: гр..Созопол ул.“ Иван Вазов „ № 2, пункт гр. Черноморец, ул „Свети Никола“ №6.
Капацитет на услугата – 150 места

Услуги/дейности.

В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 10/десет/ месеца до 3 /три/ години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.

Основна функция на ДМК е приготвянето на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и съобразена с изискванията на РИОКОЗ.

Контакти
Дирекция „ОКСДС“ тел. 0550/2 57 13
Елена Солуева -Технолог – тел. 0550/2 21 89

Необходими документи за записване:
Писмено заявление по образец. Документите се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Община Созопол, от където се получава и издадената абонаментна карта на детето. Абонаментни карти за ДМК се издават на деца от 10 месеца до 3 години. Закупуването на купоните се извършва всеки делничен ден от 11.30 ч. до 12.30 ч. от пункт гр. Черноморец, ул „Свети Никола“ №6. Стойността на един храноден за родители с постоянен адрес в Община Созопол е 1.50 лв. Стойността на един храноден за родители, които нямат постоянен адрес в Община Созопол е 4.00 лв. Раздаването на храната се извършва от 11.30 до 12.30 ч..