Мобилен пункт за опасни отпадъци

КАК ДА ПОЗНАЕМ ОПАСНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опасните материали в бита могат да бъдат в най-различни продукти – битова и строителна химия, технически материали, почистващи средства, препарати за борба с вредители и др. Ако на опаковките има един от тези СИМВОЛИ ЗА ОПАСТНОСТ, след употреба отделете опаковките, mobilen punkt za opasni otpadaciзаедно с остатъка от продукта и предайте отпадъците в Център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци – гр. Созопол или в мобилния пункт за събиране на опасни битови отпадъци.

Когато предавате опасни отпадъци, за нас е важно да се информираме какво съдържат те, например дали има живак, ампули, прекъсвачи, киселини или неизвестни вещества. Така ще ни помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място.
Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци, влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, и системите за оползотворяване на отпадъци.

Извадете една бутилка от шкафа с препарати на случаен принцип и прочетете гърба на етикета. Колко от съставките можете да произнесете? Колко предупреждения виждате? Почистването вкъщи не трябва да е вредно за вашето здраве, но много почистващи продукти на пазара в наши дни са пълни с токсични съставки, които внасяме в домовете си. Много от тези продукти допринасят за замърсяване на въздуха в помещенията, те са вредни при вдишване или докосване и са отровни при поглъщане. Деца под 6 години са особено податливи на токсични експозиции, тъй като е по-вероятно да докоснат или погълнат почистващи препарати.
Корозионните препарати за почистване на дренажи, фурни и киселинни почистващи средства за тоалетни чинии са най-токсичните видове почистващи препарати, защото могат да причинят тежки изгаряния на очите, кожата, гърлото и хранопровода, ако бъдат докоснати или погълнати. Въпреки това, дори най-разпространените препарати за почистване на повърхността и перилни препарати причиняват на хората главоболие, кихане и дихателни раздразнения.

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:


• Лаково бояджийски материали и покрития
• Домакински препарати и химикали
• Фармацевтични продукти
• Живак и живаксъдържащи отпадъци
• Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества
• Замърсени дървесни материали
• Замърсени опаковки

 Отпадъци от поддържане на дома, колата и домашния офис:

- Перилни и почистващи препарати, пестициди и други растително-защитни препарати за дома и градината. Живак и живаксъдържащи отпадъци /термометри, живачни прекъсвачи и др./.
- Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглероди /като хладилници и климатици/, домакински уреди /микровълнови печки/ , телевизори, офис оборудване /компютри, принтери, монитори/, електрически инструменти, масла / смазочни и моторни масла/, спирачни и антифризни течности, батерии и акумулатори.
- Отпадъци от поддържане на здравето: фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност и неподлежащи на употреба, продукти, свързани с грижа за домашните любимци

Отпадъци от ремонти:

- Бои, лакове, бояджийски материали, мастила, импрегнанти, лепила, разтворители, замърсени опаковки, кърпи за изтривани и замърсени облекла, в т.ч. и предпазни средства като маски и филтри, използвани при нанасянето на покрития, замърсени дървесни материали.

Отпадъци от развлечения и хоби, други отпадъци, образувани в бита, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, в т.ч. свързани с упражняване на хоби:

- Фотографски материали, музикални уредби, игрови конзоли, играчки с батерии и др.

Предайте ги в центъра за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата!