Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движението в гр. Черноморец

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

До 01.12.2022г. всеки, който има предложения по предварителния проект за Генерален план за организация на движението в гр. Черноморец може да ги подаде на имейл kmetstvochernomorec@abv.bg или писмено в кметство Черноморец.
Формуляр за предложения  (може да се вземе и от кметство Черноморец).

Обяснителна записка

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.

 1. I. УВОД.
 2. ОБЩА ЧАСТ.

III.  ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ГПОД.

3.1. Класификация на уличната мрежа.

3.2. Транзитно движение и пътеуказателна сигнализация.

3.3. Предимства за движение. 

3.4. Посочност на движението.

3.5. Ограничения в режимите на спиране, паркиране и скорост.

3.6. Забрани за движение на товарни автомобили.

3.7. Пешеходно и велосипедно движение.

3.8. Сигнализация с пътни знаци и маркировка.

3.9. Картограми на транспортните натоварвания.

3.10. Мероприятия по ГПОД.

ІІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГПОД.

ІV. ЧЕРТЕЖИ.

 1. Карта.
 2. Класификация на уличната мрежа.
 3. Транзитно движение.
 4. Предимства за движение.
 5. Посочност на движението.
 6. Ограничения в режимите на спиране, паркиране и скорост.
 7. 7. Забрани за движение на товарни автомобили.
 8. Пешеходно и велосипедно движение.
 9. Паркиране.
 10. Картограми на транспортните натоварвания.
 11. Мероприятия за реализирането на ГПОД.

12-0. до 12-7. План на съществуващото знаково стопанство.

 І. УВОД.

Град Черноморец се намира в югоизточната част на Р. България като част от община Созопол и е на около 26 км. от Бургас. Разположен е в падина около морето и до 1951 г. се е казвал Свети Никола. Най-ранните заселвания в района му датират от епохата на късния неолит.

В градът има местен музей, храм „Свети Никола“, параклиси и реставрираната ранновизантийска крепост Акра. В непосредствена близост до града са двата известни къмпинга „Градина“ и „Черноморец“.

Градът има 2485 жители (по данни от 15.06.2022 г. Туризмът е в основата на икономическото развитие на Черноморец. 

Западно преминава Републикански път ІІ-99 и връзката на града с останалата част на страната се осъществява само чрез автомобилни пътища. В Черноморец се използват автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Таксиметровият транспорт масово се използва, но най-разпространен е транспорта с лични и фирмени автомобили.

 

 ІI. ОБЩА ЧАСТ.

Проектът на «Генерален план за организация на движението (ГПОД) за гр. Черноморец, община Созопол» ще се разработи в две фази:

- Предварителен проект и

- Окончателен проект;

 Основанието за проектирането е сключеният договор между кметство Черноморец и “БУЛТРАФИК” ЕООД.

При изготвянето на настоящият предварителен проект послужиха следните материали, предоставени от Кметството:

- техническо задание;

- кадастрална основа.

От авторският колектив допълнително бяха заснети и изследвани:

- цялостната сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка;

- заустванията на уличните платна;

- настилките на уличните платна;

- маршрутите за движение на превозните средства за обществен превоз на пътници, местоположение, обзавеждане, сигнализация, разстояние между спирките и пешеходната им достъпност;

- местостоянки, сигнализация, капацитет и използване определените за паркиране таксиметрови автомобили за превоз на пътници;

 • основните направления за движение на пешеходците и велосипедистите, обособените пешеходни зони и улици, пътеки и алеи, тяхната сигнализация и ограждения;

- паркирането и паркингите за обществено ползване;

- забраните за движение и сигнализацията на режимите за движение на товарните автомобили и транзитното движение;

- посочност и предимства на движение;

- ограничения в режимите на спиране, паркиране и изпреварване;

- състояние на пътеуказателната сигнализация.

Бяха извършени и преброявания на движението през три от кръстовищата с най-интензивно движение (поточни преброявания) и на още четири участъци от уличната мрежа (профилни преброявания).

При изготвянето на проекта за ГПОД са взети предвид и са спазени следните действащи нормативни актове:

- Закон за движението по пътищата (ЗДвП) и Правилника за прилагането на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП);

- Закон за устройство на територията;

- Закон за автомобилните превози;

- Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата;

- Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

- Наредба № 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили;

- Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

- Наредба РД-02-20-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 5 за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата;

- Наредба № 17 за регулиране движението на пътни превозни средства и пешеходци със светлинни сигнали;

- Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

- Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях;

- Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

- Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници;

- БДС „Пътни знаци. Размери  шрифт“;

- други нормативни актове.

ІІІ. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ.

На чертеж № 1 е показана картата с настоящата улична мрежа на гр. Черноморец.

Комуникационно-транспортната система на гр. Черноморец обхваща уличната мрежа, обществения транспорт за превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение, паркирането и гарирането и съоръженията за обслужване на транспорта.

Целта на тази система е да осигури преди всичко през курортния сезон, а и извън него бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт за пътниците и товарите, като се спазват оказващите влияние върху здравето на населението и на околната среда норми за шума, вибрациите и отработените газове от автомобилите.

В гр. Черноморец средната продължителност на ежедневните пътувания в една посока за 85%-90%  от трудоспособното население при придвижване пеша, с велосипеди, с индивидуален или обществен транспорт за превоз на пътници и не трябва да надвишава 20 минути.

В обхвата на ГПОД това изискване като цяло е почти изпълнено.

3.1. Класификация на уличната мрежа.

 

По данни от Община Созопол на уличната мрежа в гр. Черноморец няма изготвена и утвърдена класификация. Тази мрежа има предимно свободна конфигурация.

В настоящият ГПОД предлагаме следната нова класификация на уличната мрежа, съобразена  с изискванията на Наредба № 2 за “Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”, функционалното и предназначение, транспортното и натоварване и установените транспортни традиции.

На чертеж № 2 е показана предлаганата класификация на основните улици в различен цвят:

- оранжав цвят за главна улица;

- зелен цвят за събирателни улици и

- без оцветяване за останалите улици, които са обслужващи и наименованията им са изписани със син цвят.

Предлаганата нова класификация е следната:

3.1.1. Първостепенна улична мрежа.

 

3.1.1.1. Главни улици ІV-ти Б клас (с оранжев цвят):

- ул.’’Свети Никола” и нейното продължение „Оборище“.

По нея се осъществява основният трафик в града. Поради спецификата на града не навсякъде има необходимият габарит от 9,0 m. до 10,5 m. на уличното платно и на пешеходните тротоари от 3,0 m. до 5,0 m. По нея се движат автобусната линия на

масовия обществен пътнически транспорт в Общината и автобусните линии от Областната и Републиканската транспортни схеми.

3.1.2. Второстепенни улици:

 

3.1.2.1. Събирателни улици V-ти клас (със зелен цвят):

- ул. „Никола Вапцаров”;

- ул. “Сливница“;

- ул. “София”;

- ул. „Братислава”;

- ул. “Дружба“;

- ул. “Елин Пелин”;

- ул. „Васил Левски”;

- ул. “П.Р. Славейков“;

- ул. “Морска”/“Хаджи Димитър“.

3.1.2.2. Обслуждащи улици VІ клас неоцветени със сини надписи.

Всички останали улици са обслуждащи.

 

Някои от улиците или в отделни участъци нямат необходимият габарит на платна и тротоари за съотвения им клас предвид сложния терен и застроика, но настилките им са в много добро състояние.

3.2. Транзитно движение и пътеуказателна сигнализация.

В чертеж № 3 са посочени маршрутите на транзитното движение.

През гр. Черноморец се пропуска само вътрешно градски непрекъснат и прекъснат транзит, които преминава и през централната част на Черноморец.

Непрекъснитият транзит преминава по следните улици: “’Свети Никола” – „Никола Вапцаров“ – „Дружба“ и „Оборище“.

Този транзит се определя от специфичните особености на града, обема на вътрешното движение, характера  и състава на транспортните потоци и изпълняващи превози до различните цели.

Други възможности за осигуряването на непрекъснатия транзит в града няма предвид съществуващата улична мрежа, теренните условия, застрояването на града и пътнико-товарни потоци.

Прекъснатия транзит в града частично се движи по улиците “Свети Никола”, “Братислава”, “Елин Пелин”, “П.Р. Славейков” и “Морска”.

С малки допълнения съществуващата пътеуказателната сигнализация предварително информира водачите на МПС за по-доброто натоварване на уличната мрежа. Тази сигнализация е в добро състояние и предвид разширяването на града с нови квартали, хотели и търговски обекти тя трябва да се допълва.

Удачно за по-доброто информиране на посетителите на гр. Черноморец е да се  продължи поставянето и на нови табелки с наименованията на улиците, особено в кръстовищата. Наименованията на основните улици е могат да се дублират и на латиница предвид многобройните чуждестранни почиващи и туристи.

3.3. Предимства за движение. 

 

На чертеж № 4 са посочени предимствата за преминаване през кръстовищата по уличната мрежа. Предимствата са определени в зависимост от установените традиции, класът на улиците, наличието на маршрути на превозните средства за обществен превоз на пътници, интензивността, състава и направленията на транспортните потоци, надлъжните наклони, видимостта в кръстовищата и др., както и според предложената нова класификация на уличната мрежа.

Определянето на предимствата между улици с еднакъв клас е извършено в зависимост от интензивността и скоростния режим на движението, наличието на превозни средства за обществен превоз на пътници и целта е осигуряването на по-бърз и достъпен достъп до по-значимите и често посещавани вътрешноградски обекти.

На чертежа бързо и лесно се установява по кои улици МПС имат предимстсво за преминаване помежду им. Наличната и новата пътната сигнализация за предимствата (пътни знаци Б1/Б2 и Б3) има определящо значение за осигуряването на по-безопасен транспорт. Не трябва да се допуска липсата на знаците за предимство, защото при спазването на правилото за предимство на дясностоящия може да се реализират ПТП, като виновни могат да бъдат дори водачите на МПС, за движещи се по улиците с по-висок клас.

Обслужващите улици при изравнени интензивности на движение е по-добре преминаването през кръстовищата да не регулираме с пътни знаци. Това принуждава водачите на МПС да не се движат с по-високи скорости, за да имат готовност да отстъпят предимството си за преминаване през следващото кръстовище по правилото на дясностоящия. Така постигаме необходимия ефект за по-бавно и безопасно движение без допълнителни пътни знаци (за предимство и за ограничаване на скоростите).

  3.4. Посочност на движението.

Масовото въвеждане на еднопосочното движение се прилага предвид следните основни предимства, който то ни предлага:

- осигуряваме по-добро и ефективно използване на уличните платна за спиране, престой и паркиране;

 - намаляваме броя и степента на опасност на конфликтните точки в кръстовишата между МПС и пешеходци, чрез което повишаваме безопасността на движението;

- премахваме опасността от челни удари предвид липсата на насрещно движение;

- намаляваме задръжките в уличното движение и подобряваме преразпределението на транспортните потоци, което натоварва по-равномерно уличната мрежа.

Наред с положителните си страни еднопосочното движение има и известни недостатъци:

- създава известни смущения в ориентирането и навиците на водачите на МПС в началния период от прилагането му;

- удължава пробега до определени обекти в по-малките населени места като Черноморец.

При въвеждането на еднопосочно движение водачите сравнително бързо придобиват необходимите навици при движението си и се убеждават в това удобство.

Въвеждането на еднопосочното движение е необходимо, защото при широчина на уличното платно до 6 м. и при по-висока интензивност на движението то е затрудненото или дори е невъзможно разминаването от паркираните от двете страни автомобили.

При вътрешно-кварталните улици с незначителна интензивност еднопосочното движение е излишно и масово не се спазва.

Съществуващите еднопосочни улици в Черноморец са посочени в чертеж № 5 със зелени стрелкички.

В същият чертеж с оранжеви стрелкички са показани предлаганите нови улични участъци с еднопосочно движение.

Задрасканите зелени стрелкички ни показват уличните участъци със сменена посочност или въвеждане на двупосочно движение.

Това ще обезпечи особено през курортния сезон по-добрата проходимост на улиците и основно за осигуряването на допълнителни паркоместа.

За преминаването през центъра на града сме посочили двата му варианта – без въвеждането на еднопосочно движение и с въвеждането му.

3.5. Ограничение в режимите на спиране, паркиране и скорост.

В чертеж № 6 сме посочили необходимите ограничения (по-голямата част и в момента са действащи) в режимите на спирането, паркирането и скоростта на  движение, които трябва да се спазват.

Проблемът с паркирането в гр. Черноморец се усложнява поради постоянно нарастващата моторизация и съсредоточаването на много автомобили в курортно-туристическите обекти през летния сезон. Броят на паркоместата в паркинги, гаражи и дворове е недостатъчен да поеме автомобилите на живеещите и гражданите,  посещаващи курорта.

Имайки предвид даденостите в гр. Черноморец и финансовите възможности на кметството и общината, цялостно решаване на проблема с паркирането е невъзможно да се реши бързо и ефективно.

В чертеж № 9 са посочени съществуващите паркнги и техния капацитет, както и възможностите за паркиране по уличните платна.

Посочени са улиците с необходимост от забрани за спирането за престои и/или паркиране за облекчаване движението на автомобили. Поради значителният брой пешеходци през летния сезон на някои улични участъци трябва да се ограничи и максимално разрешената скорост на движение, показано в чертеж 6.

Единственият начин за осигуряването на допълнителни паркоместа, без допълнителни средства и да не се пречи на движението е въвеждането на  еднопосочно движение по някои улици.

Един от основните въпроси за решаването на проблемите с паркирането е повишеният контрол върху неправилно паркираните автомобили. Нормативната уредба - чл. 167 ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) позволяващо на кмета на гр. Черноморец да има служба за контрол на паркирането, движението на пешеходците и алармените инсталации на автомобилите, както и използването на технически средства за принудително задържане на превозните средства, за които не е заплатена таксата за паркиране. Този начин на контрол се използва и дава възможност средствата от налаганите глоби от обособената група по паркиранията, постъпваща в бюджета на Общината да се използват и за усъвършенстване организацията и безопасността на движението, за подпомагане издръжката на тези контролните органи на Кметството и Общината по ЗДвП и за други дейности.

Трябва по-масово през курортния сезон се използват фишовете за налагане на глобите за неправилно паркиране, които се предават на НАП за събиране като най-удачно относно разходи и приходи.

   3.6. Забрани за движение на товарни автомобили.

 

В гр. Черноморец не трябва да се разширят зоните с ограничен достъпа на товарни автомобили с общо тегло (маса) над 5 тона в жилищните зони (квартали).

На чертеж № 7 са посочени маршрутите за товарното движение на режим (за допускането им в кварталите и жилищните комплекси) ще трябва разрешение от Кметството и сигнализацията им трябва да се допълни и прецизира за оглед недопускане движение на тежкотоварни МПС, разрушаващи уличните настилки с недостатъчно носимоспособност на ос.

3.7. Пешеходно и велосипедно движение и зони.

3.7.1. Пешеходно движение.

 

Основните изисквания за осигуряването на пешеходните трасета са посочени в Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

При планирането на пешеходното движение преди всичко трябва да се обърне внимание за неговата безопасност и осигуряването на достъпност на всички хора, включително и тези с намалена подвижност до банки, администрации,  привлекателни туристически и търговски цели в населеното място.

Гр. Черноморец е под 30,000 жители и затова не е задължително да се изготвят план и програма за развитие на пешеходното движение и неговата достъпност.

В чертеж № 8 са показани пешеходните зони и алеи.

Необходимо е да продължат усилията на местното ръководсво за допълнително  изграждане на рампи за облекчаване придвижването на трудно подвижните хора при прехода от тротоар към платно и обратно преди всичко по улиците с интензивно пешеходно движение.

В зависимост от класа на улицата минималната широчина на тротоарите в Черноморец са изпълнени за значителна част от уличната мрежа.

В града има добра практика ежегодно преди учебната година се проверява и набелязват мерки за изпълнение от комисия за сигнализацията с пътни знаци и маркивовка, състояние на пешеходните преходи и ограждения, уличното осветление и др. фактори за обезопасяване на преминаването на децата и учениците през уличните платна.

3.7.2. Велосипедно движение.

 

Основните изисквания за осигуряването на велосипедното движение са посочени в Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

При планирането, анализа и оценката на велосипедната инфраструктура трябва да се отчитат някои от основните принципи като неговата безопасност, непрекъснатост, удобство, традиции и навици на хората и др. И тук, както при пешеходното движение, без това да е задължително, е препоръчително да се изготвят план и програма за развитието като част от комуникационно-транспортния план. Сигурността на велосипедното придвижване е един от основните приоритети в пътното движение.

Велосипедистите могат да се движат по самостоятелни вело алея и ленти, както и без разчертани за тях ленти при споделено движение с пешеходците (при широчина на тротоара поне 4 м.) или върху уличното платно заедно с автомобилите.

Основният проблем за обособяването на велоалеи са трудните теренни условия, недостатъчната широчина на уличните платна и тротоари, тяхното пресичане и липсата за паркинги за велосипедите.

Затова в гр. Черноморец поради липсата на подходящи условия няма възможност да се обособяват специални алеи за придвижването на велосипедистите освен в продължението на ул. „Оборище“ към Бургас.

 

3.8. Сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка.

 

В гр. Черноморец сигнализацията с пътни знаци е на добро ниво. Това се отнася както за улицата от първостепенната улична мрежа, така и за другите основни улици като тези с еднопосочно движение, определяне на предимствата или на забраните за движение, пътеуказателна сигнализация и др.

При промяна класификацията трябва да се има предвид, че съществуващите и новите пътни знаци трябва вече да бъдат от ІІ-ри типоразмер за този клас улици.

По останалите второстепенни улици типоразмера се запазва да бъде І-ви.

Към сигнализацията с пътни знаци имаме следните препоръки:

- да се определят допълнителните вътрешни цели в гр. Черноморец, които могат да се сигнализират с табели Ж7.

За подобряване възприемането и ефективността на сигнализацията с пътни знаци трябва да се решат следните проблеми:

- етапно да се допълни съществуващата сигнализация с пътни знаци по мероприятия, степен на необходимост и класификация на уличната мрежа;

- има отделни пътни знаци, които неправилно са монтирани или имат изтекъл експроатационен срок и затова трябва постепенно да се подменят поради физическото им износване или промени в организацията на движението.

На чертежи №№ 12.0 до 12.7 съответно са дадени наличните пътни знаци за целия град и детайлни планове на съществуващото знаково стопанство.

Поддържането на пътната маркировка изисква значителни средства. Маркировката е един от най-важните фактори при ориентирането на водачите в процеса на движението.

Подчертаваме, че тази сигнализация в гр. Черноморец е в добро състояние.

3.9. Картограма на транспортните натоварвания.

Данните за извършените в гр. Черноморец от проектантите поточни преброявания за интензивностите на движение на три от основните кръстовища и профилните преброявания на други четири улични участъци са посочени в чертеж № 10. Тях сме използвали при изследването и обосноваването на избора на предложенията за усъвършенстване организацията на движението като:

- еднопосочността на движението;

- пропусквателната способност на уличните платна и кръстовищата;

- режимите на спиране за престои и паркиране;

- организацията на пешеходното и велосипедното движение;

Преброяванията сме извършили ръчно през месец юли 2022 г. през не най-натоварения летен сезон и в някаква степен интензивностите на транспортните потоци през този сезон все още не са с максималните стойности.

Затова при разработването на следващия етап на проекта – окончателен проект ще се извършат и допълнителни преброявания.

Преброяванията са извършени на следните кръстовища и улични участъци:

 • на к-щето на ул. „Свети Никола” с ул. „Никола Вапцаров“;
 • на к-щето на ул. „Братислава” с ул. „Елин Пелин” и с ул. „Ален Мак“ч
 • на к-щето на ул. „Оборище с ул. „Хаджи Димитър“ и с ул. „Албатрос”;
 • на ул. „Оборище” в центъра;
 • на ул. „Морска“;
 • на ул. „Родопи“ и на
 • на ул. „Димо Николов“.

Използвали сме следните преводните коефициенти към лек автомобил, определени в Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии:

Вид МПС Преводен коеф.
1 Лек автомобил, в т.ч. линейка, лекотоварен автомобил с полезен товар до 800 кг., микробус до 12 места и др. подобни 1.0
2 Велосипед, мотопед. 0.3
3 Мотоциклет. 0.5
4 Мотоциклет с кош или ремарке. 1.0
5 Товарен автомобил с полезен товар до 5 тона. 2.0
6 Товарен автомобил с полезен товар над 5 тона. 2.5
7 Автобус или тролейбус. 3.0
8 Седлови влекач с ремарке, автобус с ремарке, влекач с едно, две или повече ремаркета.   3.5
9 Съчленен автобус или тролейбус. 3.5

 

3.10. Мероприятия по ГПОД.

 1. Кметство Черноморец съвместно с община Созопол да анализира и класифицира уличната мрежа в обхвата на ГПОД на гр. Черноморец, като за основа послужат посочените в чертеж предложенията в настоящият проект:

- главна улица - ул.’’Свети Никола”/„Оборище“;

- събирателни улици V клас ; ул. „Никола Вапцаров”, ул. “Сливница“, ул. “София”, ул. „Братислава”,  ул. “Дружба“, ул. “Елин Пелин”, ул. „Васил Левски”, ул. “П.Р. Славейков“ и  ул. “Морска”/“Хаджи Димитър“.

 1. Допълване и подобряване сигнализацията:

- с пътни знаци за реализирането на ГПОД (относно предимствата за преминаване, транзитните маршрути, маршрутите за тежкотоварни автомобили, спирането и паркирането, местостоянките на таксиметровите автомобили, пешеходните алеи и др.);

- с пътеуказателни табели на някои основни кръстовища;

- допълване на табелките с наименованията на улиците.

 1. Сигнализиране на предлаганите предимства за предимства съгласно чертеж № 4.
 2. Запазване и въвеждане на нова еднопосочност, отмяна или обръщане на посочността по уличните участъци, показани в чертеж № 5.
 3. 5. Промяна и въвеждане на ограничителни режими за влизане на товарни автомобили в зависимост от тяхната маса, посочени в чертеж № 7.
 1. 6. Където е възможно да се изградят в тротоарните площи места („Джобове“) за кофите за боклук върху уличните платна, създаващи конфликтни ситуации и пречащи на движението на МПС.
 2. 7. В зависимост от финансовите ресурси на Кметството и Общината да се изготви програма за проектиране и етапно подобряване на настилките и тротоарите по съществуващите улици, както и бъдещите улици в новообособените квартали.
 3. 8. По възможност в новите квартали да се резервират терени на неусвоените площи в кварталните пространства за изграждането на паркинги за обществени нужди за улесняването на паркирането в тях.
 4. 9. Кметство Черноморец и община Созопол да не съгласуват и одобряват инвестиционните проекти без да са включени нормативните гаражни или паркоместа. Също така да не издава разрешение за строеж или за ползването на строеж, в който не са предвидени за изграждане или не са изградени необходимите му паркоместа.
 5. 10. Препоръчваме на гр. Черноморец да се осигури цифрова карта на града с последваща цифрова паспортизация на знаковото стопанство.

 

 

ИЗГОТВИЛ: .....................................

    /Инж. Н. Петкова/